Thứ Sáu, ngày 07 tháng 10 năm 2011 Facebook NewsFeed -
SUY NIỆM-SUY TƯ > Các Bài Khác
VUI HỌC THÁNH KINH - THÁNG MÂN CÔI
A  A  A
(Cập nhật: 04/10/2011 - 22:52:42)

VUI HỌC THÁNH KINH

Tháng Mân Côi

 

"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi".

(Tv 119,105)

TIN MỪNG (Lc 1,26-38)

26 Bà Elisabeth có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazareth, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”.

34 Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.

38 Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


26 In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth,27 to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary.

28 And coming to her, he said, "Hail, favored one! The Lord is with you."

29 But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be.

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình ảnh là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Luca 1,28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . .  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGIỆM: ĐỨC MẸ MÂN CÔI

1. Đức Mẹ đã hiện ra với cô Bernadette tại đâu?

a. Lộ Đức

b. La salette

c. Fatima

d. Mễ Du

2. Lộ Đức nay thuộc quốc gia nào?

a. Bồ Đào Nha            

b. Tây Ban Nha

c. Ý

d. Pháp

3. Người được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức tên là gì?

a. Lucia  

b. Jacintha

c. Bernadette    

d. Phanxicô

4. Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức xưng mình là gì?

a. Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội

b. Ta là Nữ Vương Hoàn Vũ

c. Ta là Đấng Trọn Đời Đồng Trinh

d. Ta là  Nữ Vương Các Thánh Tông đồ

5. Năm Mầu nhiệm Sáng do Đức Giáo Hoàng nào thêm vào?

a. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

b. Đức Giáo hoàng Phaolô VI

c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II

d. Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI

6. “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc”. Đây là lời của ai nói với Đức Maria?

a. Bà Batseva

b. Bà Elisabeth 

c. Ông Dacaria  

d. Ông Giuse

7. Bốn đặc ân của Đức Mẹ là những đặc ân nào?

… … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … …

8. Thánh Kinh không nhắc gì đến song thân của Đức Maria, nhưng theo truyền thống song thân của Đức Maria tên là gì?

a. Bà Maria và ông Gioakim    

b. Bà Êlisabét và ông Dacaria

c. Bà Anna và ông Gioakim

d. Ông Encana và bà Anna

9. Theo lịch sử phụng vụ, Đức Giáo hoàng nào đã ấn định mừng lễ Mẹ Mân Côi vào ngày mồng 7-10?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức giáo hoàng Piô XII

c. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

d. Đức Giáo hoàng Phaolô VI

10. Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi để tưởng nhớ biến cố đạo binh thánh giá chiến thắng quân Thổ tại Lêpan nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ. Biến cố chiến thắng này xảy ra năm nào?

a. Năm 1517

b. Năm 1557

c. Năm 1571

d. Năm 1577

11. Tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa được Công đồng nào tuyên tín?

a. Công đồng Nicêa I

b. Công đồng Êphêxô

c. Công đồng Trêntô

d. Công đồng Vatican II

12. Tín điều Đức Maria hồn xác lên trời được Đức Giáo hoàng nào tuyên tín?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức giáo hoàng Piô XII

c. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

d. Đức Giáo hoàng Phaolô VI

III. Ô CHỮ: ĐỨC MẸ MÂN CÔINHỮNG GỢI Ý

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

1. Địa danh Đức Mẹ hiện ra cho em Bernadette là gì?   

2. Thành của ông Dacaria và bà Elisabeth thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)

3. Trình thuật Đức Mẹ thăm viếng bà Elisabeth do thánh sử nào ghi lại?  

4. “Hãy ăn năn sám hối và năng lần hạt mân côi”. Đây là sứ điệp của Đức Mẹ khi hiện ra tại đâu?   

5. Cô bé được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức tên là gì?   

6. “Bởi đâu tôi được … … … tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43)  

7. Đức Giáo hoàng đã thêm 5 Mầu nhiệm Sáng tên là gì?  

8. Thánh Kinh không nhắc gì đến song thân của Đức Maria, nhưng theo truyền thống thân mẫu của Đức Maria tên là gì?

9. Tại tiệc cưới ở đâu, Đức Maria đã xin Đức Giêsu làm cho nước hóa thành rượu ngon? (Ga 2,1-12)

10. Tín điều Đức Maria hồn xác lên trời được Đức Giáo hoàng nào tuyên tín?

11. “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc”. Đây là lời của ai nói với Đức Maria? (Lc 1,42)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. THỬ TÀI VHTK THÁNG 10

A. Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo một trật tự nhất định.

      Bà Oocpa (R 1,1…)

      Bà Anna (Tobia 1,19-20)

      Bà Susanna (Đn 13,1-64)

      Bà Maakha (1 Sb 9,35-39)

      Bà Étte (Et 1,1…)

      Hoàng hậu Vátti (Et 1,10-12)

Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong những nhân vật cho sẵn sau đây?

Bà Maria (Lc 2,33-35)

Bà Giuđitha (Gđt 1,1…)

Bà Étna (Tb7,1-17)

Bà Xíppora (Xh 4,24-26)

B. CON & MẸ

Giêsu                           … … …   (Mt 1,16)

Salomon                     … … …   (Mt 1,6) 

Ôvết                              … … …   (Mt 1,5)

Perét                            … … …   (Mt 1,3)

Gioan(Máccô)            … … …   (Cvtđ 12,12)

Gioan Tẩy Giả            … … …   (Lc 1,57)

Giacôbê và Giôxếp    … … …   (Mt 27,55)

V. CÂN NÃO

B. 1 CHIA THÀNH 4

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần là một nhân vật phụ nữ trong Thánh Kinh gồm sáu mẫu tự. Mời các bạn tìm xem đó là những nhân vật nào.


Những gợi ý

1. Ông Philêmon là một người đạo đức tại Côlôxê, các tín hữu thường hay tụ họp tại nhà ông. Vợ ông và con trai Ackhíppô hay giúp Thánh Phaolô phục vụ anh em tín hữu và loan báo Tin Mừng. Vợ ông Philêmon tên là gì? (Plm 2).

2. Ở Athêna, trên đồi Arê, trước tế đàn Kính Thần Vô Danh, Thánh Phaolô đã loan báo cho mọi người biết Đấng mà họ thờ kính là: Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và vạn vật. Nhiều người khi nghe những điều ấy đã không tin, nhưng cũng có nhiều người tin, trong đó có một người phụ nữ tên là… (Cv 17,16-34).

3. Vợ của ông Láppidốt, một nữ ngôn sứ, một thủ lãnh vĩ đại của dân Israel đã chống lại ách thống trị của vua Canaan. (Tl 4,4)        

4. Tổ phụ Ixaác đã lấy con gái của ông Bơthuen, người Aram và là em gái của ông Laban. (St 25,19-20).

B. HÃY CÙNG ĐỌC EVA 

 

Bà EVÀ là vợ của Ông Ađam và là mẹ của chúng  sinh

(St 4,1…)

Có tất cả bao nhiêu cách để đọc từ EVA trong hình vẽ trên ? Bạn có thể đọc theo chiều ngang từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái và có thể theo chiều dọc từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên và mỗi chữ E là khởi đầu và mỗi chữ A là kết thúc.

VI. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”.

(Lc 1,28)

Nguyễn Thái Hùng

***

Tháng Mân Côi

Tháng 10, tháng Mân Côi kính Mẹ Maria

Kinh Mân Côi là hương hoả tuyệt diệu Thánh Đaminh trối lại cho Dòng Thuyết Giáo. Các hiếu tử của Thánh phụ đã luôn luôn làm cho di sản vô cùng thánh thiện đó ngày một tăng trưởng.

Để cổ động việc tôn sùng Mẹ Maria, một linh mục dòng này đã biên soạn một tập sách nhỏ trình bày 15 Mầu nhiệm chuỗi Mân Côi giúp độc giả suy niệm trong lúc lần hạt đã đem lại nhiều thành tích tốt đẹp.

Giáo quyền nước Tây Ban Nha hưởng ứng và phổ biến nhanh mạnh khắp nước việc đạo đức đầy sáng tạo và linh ứng đó của vị tu sĩ nhà.

Đức Piô IX tăng cường sự ủng hộ bằng nhiều ân xá ban cho những giáo dân tích cực tham gia việc tôn sùng Mẹ Maria bằng kinh Mân Côi trong Tháng Mười.

Đức Lêô XIII phổ cập việc đạo đức này khắp thế giới:

- Bằng nhiều Thông điệp đề cao việc tôn sùng Kinh Mân Côi.

- Bằng sắc lệnh dạy giáo dân lần hạt Mân Côi để ca ngợi, cảm mến và cầu xin với Mẹ Chúa Trời trong Tháng Mười.

- Bằng nhiều ân xá và đại xá đặc biệt cho những ai sùng kính Kinh Mân Côi.

Có thể nói Đức Trinh Nữ đã long trọng và ân cần mặc nhiên minh nhận Tháng Mười, tháng Mân Côi qua 6 lần xuất hiện ở Fatima năm 1917, mà cao điểm là ngày 13-10.

Sự tán đồng của Mẹ được minh hoạ hết sức ngoạn mục và nhấn mạnh đậm nét bằng những phép lạ cả thể vô tiền khoáng hậu.

Trong lần hiện ra tháng Mười Đức Mẹ đã xưng: “Ta là Đức Bà Mân Côi và ban mệnh lệnh lần hạt mỗi ngày”.

Tháng Mười đương nhiên thành Tháng Mân Côi Mẹ Maria.

Giai thoại

Đức Maria tìm thấy trọn niềm hoan lạc trong tràng hạt Mân Côi

Thánh Đaminh (Dominique De Guzaman 1170-1221) thuyết giáo cho ly phái Anbigioa, nhưng ngài thấy vẫn là công dã tràng.

Ngài chạy đến cùng Đức Trinh Nữ, quyết van nài Mẹ nhậm lời mới thôi.

Từ Toulouse, ngài vào tận rừng sâu hẻo lánh, lưu lại đó ba ngày đêm để ăn chay cầu nguyện không ngừng.

Khi thánh nhân xuất thần, Mẹ Thiên Chúa hiện ra huy hoàng tuyệt mỹ, có ba nữ hoàng tháp tùng, và mỗi nữ hoàng lại có 50 trinh nữ theo hầu phục dịch.

Nữ hoàng thứ nhất, cũng như đoàn tuỳ tùng mặc y phục trắng. Nữ hoàng thứ hai y phục đỏ. Nữ hoàng thứ ba vận một áo dệt bằng vàng sáng chói hơn hết. Đức Trinh Nữ phán: “Ba nữ hoàng tiêu biểu cho 3 Tràng Hạt; 50 trinh nữ tuỳ tùng mỗi nữ hoàng là 50 kinh Kính Mừng của mỗi Tràng Hạt; màu trắng nhắc lại các mầu nhiệm Vui; màu đỏ, các mầu nhiệm Thương; và màu vàng, các mầu nhiệm Mừng”.

Các mầu nhiệm Nhập Thể, Giáng Sinh, Đời Sống và Khổ Nạn của Con Mẹ, cũng như các mầu nhiệm Sống Lại và Lên Trời đều chứa đựng và như khéo léo lồng vào trong kinh Kính Mừng và kinh Lạy Cha.

“Đó chính là Tràng Chuỗi Mân Côi, nghĩa là Triều Thiên trong đó Mẹ tìm thấy trọn niềm hoan lạc. Con hãy truyền bá khắp nơi kinh ấy, và các người lạc giáo sẽ trở lại, các tín hữu sẽ vững tin và sẽ được diễm phúc muôn đời”.

Được phấn khởi, Thánh Đaminh vội lui về Toulouse, đi ngay vào nhà thờ. Theo như lời truyền khẩu thì lúc đó chuông tự động vang lên inh ỏi. Dân chúng bỡ ngỡ nghe chuông đánh vào giờ khác thường, ồ ạt kéo nhau đến nhà thờ.

Thánh Đaminh lên diễn đàn nói đến phép công thẳng của Thiên Chúa ngày phán xét. Để tránh sự chí công đó, chỉ có phương thế chắc chắn là cầu khẩn với Mẹ nhân từ.

Thánh nhân giải thích Kinh Mân Côi và đọc to. Mọi người hưởng ứng lần hạt Mân Côi. Hiệu năng của việc tôn sùng này thật lạ lùng: Trên 100.000 người lạc giáo quy chánh, vô số tội nhân trở về trong một thời gian ngắn ngủi.

Lời nguyện

Lạy Mẹ yêu dấu, thế là chúng con có 2 tháng Mẹ trong 1 năm! Hai tháng vô vàn quý giá đối với con cái Mẹ. Trước 2 tháng đó, thời gian như ngưng đọng trong đợi chờ của các con hiếu thảo Mẹ.

Bây giờ Tháng Mẹ về, lòng chúng con tràn ngập yêu mến, yêu mến Mẹ từng giây, từng phút, yêu mến Mẹ trong ý nghĩ, trong lời nói, trong việc làm.

Lòng trìu mến đó quyết thể hiện bằng:

Mỗi giây phút tận hiến cho Mẹ tâm hồn và thân xác.

Hằng ngày dâng Thánh lễ và Rước Chúa sốt sắng hơn.

Hằng tuần dự các giờ Thánh và hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Mỗi 3 phút kết hợp với Chúa như Thánh nữ Têrêsa.

Hằng băn khoăn lo lắng cho phần rỗi tha nhân.

Và bất cứ lúc nào Ave Maria con dâng lời Chào Mẹ.

Tha thiết xin Mẹ Mân Côi cho chúng con thể hiện quyết tâm sắt son đó.

Nguồn: tinmung.net

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Tháng 10-2011

I. HÌNH TÔ MÀU

- Truyền tin

- Tin Mừng Thánh Luca 1,28

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”.

II. TRẮC NGIỆM ĐỨC MẸ MÂN CÔI

1. a.  Lộ Đức

2. d.  Pháp

3. c.  Bernadette

4. a.  Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội

5. c.  Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II

6. b.  Bà Elisabeth (Lc 1,42)

7.  Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

     Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh

     Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

     Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

8. c.   Bà Anna và ông Gioakim

9. a.   Đức Giáo hoàng Piô X

10. c.  Năm 1571

11. b.  Công đồng Êphêxô

12. b.  Đức Giáo hoàng Piô XII

III. Ô CHỮ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

1. Lộ Đức

2. Chi tộc Giuđa (Lc 1,39)

3. Thánh sử Luca (Lc 1,39-56)

4. Fatima

5. Bernadette

6. Thân Mẫu Chúa (Lc 1,43)

7. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II

8. Bà Anna

9. Cana (Ga 2,1-12)

10. Đức giáo hoàng Piô XII

11. Bà Elisabeth (Lc 1,42)

Hàng dọc: Đức Mẹ Mân Côi

IV. THỬ TÀI VHTK THÁNG 10

A. Đáp án: Bà Xíppora (Xh 4,24-26)

Vì những nhân vật đã cho đều có 1 cặp mẫu tự giống nhau đứng cạnh nhau.

B. CON & MẸ

Giêsu                         Maria (Mt 1,16)

Salomon                     Batseva (Mt 1,6) 

Ôvết                           Rút (Mt 1,5)

Perét                         Tama (Mt 1,3)

Gioan (Máccô)            Maria (Cvtđ 12,12)

Gioan Tẩy Giả            Elisabeth (Lc 1,57)

Giacôbê và Giôxếp      Maria (Mt 27,55)

V. CÂN NÃO

B. 1 CHIA THÀNH 4

Đáp án

1. Apphia (Plm 2)

2. Đamari (Cv 17,16-34)

3. Dơvôra (Tl  4,4)

4. Rêbêca (St 25,19-20)


B. HÃY CÙNG ĐỌC EVA 

Đáp án

Bắt đầu từ chữ E tại mỗi đỉnh của hình thoi đã cho, ta có thể đọc được 1 từ EVA (vì từ mỗi đỉnh chỉ có thể đi đến 1 chữ V duy nhất) nên có 4 cách đọc từ EVA từ 4 đỉnh.

Bắt đầu từ chữ E trên cạnh của hình thoi đã cho có thể đọc được 2 chữ EVA (vì từ mỗi chữ E trên cạnh của hình thoi có thể đi đến được 2 chữ V) nên có tất cả là 8 cách đọc từ EVA từ 4 cạnh.

Vậy tổng cộng có 12 cách đọc chữ EVA trong hình trên.

Nguyễn Thái Hùng

[Số lần đọc 99]
 
ĐIỂM NỔI BẬT
Đức Mẹ đi thăm viếng
Ý nghĩa của Thập giá
Bụi tro
Lao động và mưu sinh
Xuân Phúc, Xuân Bình An
Chân dung các vị Thánh
Sức mạnh của tràng chuỗi Mân Côi
Mỗi tuần 1 giờ cho Chúa và cho chính mình
Vị cha chung bình dị, hiền lành và khiêm nhường
Quê hương mịt mờ nơi nao?
Linh mục hát ca tụng Thiên Chúa và Tình Yêu
Tại sao Thiên Chúa để những gian truân xảy ra?
Trái Tim Chúa Giêsu - hiền lành và khiêm nhường
Ở trọ
Cầu nguyện chiêm niệm
Chiến đấu trong thời bình
Khi Chúa không đáp trả
Biển hồ cuộc đời
Đôi mắt của người nghèo, đôi mắt của người yêu
Ngài Chọn...
Đức Mẹ đi thăm viếng
Ý nghĩa của Thập giá
Bụi tro
Lao động và mưu sinh
Xuân Phúc, Xuân Bình An
Chân dung các vị Thánh
Sức mạnh của tràng chuỗi Mân Côi
Mỗi tuần 1 giờ cho Chúa và cho chính mình
Vị cha chung bình dị, hiền lành và khiêm nhường
Quê hương mịt mờ nơi nao?
Linh mục hát ca tụng Thiên Chúa và Tình Yêu
Tại sao Thiên Chúa để những gian truân xảy ra?
Trái Tim Chúa Giêsu - hiền lành và khiêm nhường
Ở trọ
Cầu nguyện chiêm niệm
Chiến đấu trong thời bình
Khi Chúa không đáp trả
Biển hồ cuộc đời
Đôi mắt của người nghèo, đôi mắt của người yêu
Ngài Chọn...
TIN - BÀI KHÁC   300 đề mục mới nhất:
  Vui học Thánh Kinh - Chúa Nhật 28 TN A | Nguyễn Thái Hùng
  Cách vâng phục Thiên Chúa hoàn toàn | Thomas Nguyễn Văn Hiệp
  Diễm Tình Ca “Mân Côi” | Đaminh Phan Văn Phước
  Cho con biết hy sinh | G. Tuấn Anh
  Đức Mẹ Mân Côi | Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, SJ
  Cùng nhau lần chuỗi Mân Côi | Vincent
  Thánh đường Bông Hoa Nhỏ | Trầm Thiên Thu chuyển ngữ
  Cầu nguyện “vô thức” bằng Kinh Mân Côi? | Thomas Nguyễn Văn Hiệp
  Tâm sự Tháng Mân Côi | Joseph Trần Vũ
  Thái độ trước cuộc đời gian khổ | Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP
  Bài ca Chiến Thắng của Người Nghèo Khổ | PM. Cao Huy Hoàng
  Vui học Kinh Thánh: Chúa Nhật 27 Thường Niên A | G.B. Nguyễn Thái Hùng
  Bội thu hay mất trắng | Thiên Phúc
  Thế nào là cầu nguyện?
  Khuôn mặt rạng rỡ | Lm. Mark Link, SJ
  Lời kinh để sống | Nguyễn Thanh Cao, OP
  Niềm tin vào Đức Giêsu
  Vui học Kinh Thánh: Chúa Nhật 26 Thường Niên A | G.B. Nguyễn Thái Hùng
  Thánh Phanxicô và hoà bình | Lm. Nguyễn Hồng Giáo, OFM
  Ganh tị | Thanh Thanh
  Canh tân đặc sủng | Lm. Giuse Trần Việt Hùng
  Chúa Giêsu và gia trưởng | Thanh Thanh
  Tình yêu chân chính
  Vui học Kinh Thánh: Chúa Nhật 25 Thường Niên A | G.B. Nguyễn Thái Hùng
  Vui học Thánh Kinh: Gia trưởng | G.B. Nguyễn Thái Hùng
  Vui học Kinh Thánh - Lễ Suy Tôn Thánh Giá | Nguyễn Thái Hùng
  Nhân danh Thầy | Thanh Thanh
  Vui học Kinh Thánh: Chúa Nhật 24 Thường Niên A | Nguyễn Thái Hùng
  Tha thứ
  Thư gửi Mẹ Maria | G. Tuấn Anh
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28)

Xem tiếp
LỊCH PHỤNG VỤ

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2011

Ý Chung
Cầu cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối: Xin cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối được niềm tin vào Thiên Chúa và tình yêu của anh chị em nâng đỡ trong cơn đau đớn.
Ý Truyền Giáo
Cầu cho Ngày Thế giới Truyền giáo: Xin cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo gia tăng nơi Dân Chúa lòng hăng say loan báo Tin Mừng, đồng thời nâng đỡ hoạt động truyền giáo bằng lời cầu nguyện và sự giúp đỡ tài chính cho những Giáo Hội nghèo nhất.
Nhấn vào chuyên mục Media Online
Media Online
Lời Chúa mỗi ngày - Thứ năm tuần 27 TN A
Lời Chúa mỗi ngày - Thứ sáu tuần 27 TN A
Thánh Maria Goretti (7-hết)
Thánh Maria Goretti (6)
Thánh Maria Goretti (5)
Thánh Maria Goretti (4)
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
Sức mạnh của lời nói
H2O NEWS
H2O NEWS
Radio Tin Vui Chúa Nhật 02-10-2011

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Họp mặt CLB Đồng Xanh Thơ Xuân Lộc
Photo

Ảnh: PM. Cao Huy Hoàng

Thánh lễ cung hiến Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn, GP. Lạng Sơn
Thánh lễ An táng ĐC cố Giuse Trịnh Chính Trực
Những giây phút cuối đời của Đức cố GM Giuse Trịnh Chính Trực
Lễ làm phép viên đá xây dựng cơ sở Hội dòng MTG Xuân Lộc
Kỷ niệm 52 năm thành lập Giáo xứ Chính toà GP. Xuân Lộc

THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY

Myanmar vi phạm tự do tôn giáo
Báo The Irrawaddy cho biết rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác định Myanmar cùng với 7 nước khác là “các nước có sự quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo. Các quốc gia đó là Myanmar, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Bắc Hàn, Ảrập Saudi, Sudan và Uzbekistan.... Xem tiếp

Trung Quốc: Tẩy não là vấn đề lớn nhất
Theo Bangkok Post, nhà văn Liao Yiwu (ảnh), người Trung Quốc (TQ), hiện ở Mỹ, phát biểu lần đầu tiên kể từ khi trốn khỏi TQ, nói rằng tội duy nhất của ông là phản đối việc tẩy não.... Xem tiếp

Ảrập có cho tự do tôn giáo?
Trên thế giới, có sự ủng hộ và khen ngợi Arab Spring (Mùa xuân Ảrập). Một số người từ lâu vẫn ủng hộ chế độ chuyên quyền cũng đã bị lật đổ và những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng sau sự hưởng thụ là sự tính toán, vẫn có tính bất ổn hầu như hoàn toàn về việc thành lập mới sẽ nhắm vào sự tự do tô... Xem tiếp

Dân số Hồi giáo trên thế giới
TTCG (ENI, Actualités religieuses) - Một cuộc nghiên cứu dân số mới đây cho biết là người Hồi giáo chiếm ¼ dân số hiện nay trên thế giới. 2/3 dân số Hồi giáo sống tại châu Á. Theo cuộc nghiên cứu này thì Hồi giáo là tôn giáo đông thứ hai trên thế giới sau Kitô giáo.... Xem tiếp

Loạn luân và thụ tinh nhân tạo
Nhiều người Mỹ hiến tinh trùng làm cha của khoảng 50 đứa con lo sợ về tội loạn luân - liền kêu gọi chú ý vở kịch Oedipus Rex (*) của kịch tác gia Sophocles và chứng tỏ sự khôn ngoan của giáo huấn Công giáo phản đối việc thụ tinh nhân tạo. ... Xem tiếp

TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO

Tín nghĩa
Thể hiện, thực hiện
Văn hoá, văn minh
Viên mãn - tròn đầy
Thiên tính - thần tính
Trai tịnh - chay tịnh
Giữ chay - ăn chay
Tiên tri - Ngôn sứ - Sứ ngôn
Canh tân, đổi mới
Mão: Mèo hay Thỏ?

VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT

Thơ Tháng Mân Côi
Chuyện dự tiệc
Phép lạ Kinh Mân Côi
Đức Mẹ Mân Côi
Mang theo ảnh mẹ

THƯ GIÃN

Thơ "nịnh vợ"
Lời kêu gọi gửi phụ nữ nhân ngày 8-3
Nhớ lại thuở ban đầu (thư giãn)
Người Huế là tổ tiên của người Nhật?! (thư giãn)
Bí quyết không có kẻ thù (thư giãn)

NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN

People Online Thành viên online:
Visitors Nối kết trực tuyến: 156
Members RSS Feeders: 167
Members Twitter: 0
Total Users Tổng cộng: 323
Số lượt truy cập:

3,465,888

THĂM DÒ Ý KIẾN
Điều bạn quan tâm nhất trong cuộc sống hiện nay là:
WEBSITES KẾT NỐI

 • CÁC GIÁO PHẬN CÁC GIÁO PHẬN
  • Hội đồng Giám mục Việt Nam
  • Tổng Giáo phận Hà Nội
  • Tổng Giáo phận Huế
  • Tổng Giáo phận Sài Gòn
  • Giáo phận Ban Mê Thuột
  • Giáo phận Bắc Ninh
  • Giáo phận Cần Thơ
  • Giáo phận Đà Nẵng
  • Giáo phận Đà Lạt
  • Giáo phận Hải Phòng
  • Giáo phận Lạng Sơn
  • Giáo phận Long Xuyên
  • Giáo phận Mỹ Tho
  • Giáo phận Nha Trang
  • Giáo phận Phan Thiết
  • Giáo phận Thái Bình
  • Giáo phận Thanh Hoá
  • Giáo phận Vinh
  • Giáo phận Vĩnh Long
  • Giáo phận Kontum
  • Niên giám các giáo phận - Anh ngữ
 • WEBSITES KHÁC WEBSITES KHÁC
  • ĐHGTTG WYD-Marid 2011
  • Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
  • Pope2You
  • Tự học php
  • Vatican
  • Youtube - Vatican

Everything Meaning To You

Email: [email protected]

Website: emty.org

Tìm kiếm
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@